fianciele en juridische zaken naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Regelingen voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen:

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben.
Informeer hiernaar bij uw gemeente.
Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.
Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten.
Lees meer over de voorwaarden op de website van de
I Belastingdienst.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeringen zijn vergoedingen voor mantelzorg opgenomen. Bijvoorbeeld voor respijtzorg of vervangende zorg. Wordt u als mantelzorgers ziek of gaat u op vakantie, dan kun u een aantal dagen per jaar (professionele) vervangende mantelzorg krijgen.
Welke vergoedingen in uw situatie mogelijk zijn, zijn afhankelijk uw (aanvullende) verzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekering of bekijk eerst het vergoedingenoverzicht.
I www.mezzo.nl

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging.
I www.svb.nl/twee-maal-kinderbijslag-intensieve-zorg
Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag.
Kijk voor meer informatie op de pagina kinderbijslag 2015 van de Rijksoverheid. I www.svb.nl/extra-kinderbijslag

Mantelzorgwaardering

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.
De gemeente Apeldoorn geeft mantelzorgers die zich bij De Kap hebben aangemeld momenteel (2017) een geldbedrag van 100 euro. Kijk voor meer informatie op de website van De Kap.
I De Kap.

Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering


Ontheffing sollicitatieplicht WW

Ontvangt u een WW-uitkering en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen. In bijzondere situatie kan die verlengd worden.

Vrijstelling sollicitatieplicht bijstand

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel kan een gemeente per individuele situatie vrijstelling van de sollicitatieplicht verlenen aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. Informeer bij het I Activerium.

Behoud alleenstaanden-AOW bij samenwonen

Ontvangt u AOW en wilt u gaan samenwonen met iemand die uw zorg nodig heeft?
Dan kunt u uw alleenstaanden-AOW behouden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U leest hier meer over op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) I www.svb.nl/zorgrelatie

Behoud ANW-uitkering bij samenwonen

Ontvangt u een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) en wilt u gaan samenwonen? Dan verliest u normaal gesproken uw uitkering.
Gaat u samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u uw uitkering gedeeltelijk behouden. De uitkering wordt wel lager dan voorheen, namelijk 50% van het netto minimumloon.
U leest hier meer over op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). I www.svb.nl/zorgrelatie

Kostendelersnorm

Bij de ANW en de AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) geldt de kostendelersnorm. Dit houdt in dat de uitkering lager wordt als er andere volwassenen (21 jaar en ouder) bij u in huis wonen. Voor 1ste graad inwonenden (zoon of dochter) zijn er nu (2016) nog geen kortingen op de AOW. Lees meer hierover op de website van de SVB.
I www.svb.nl/kostendelersnorm

Tegenprestatie

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen.