financiële en juridische zaken naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Juridische zaken

Als de geestelijke vermogens van iemand afnemen
of als iemand ernstig ziek is en binnenkort zal overlijden kan het rust geven om een aantal zaken goed te regelen.

  • Testament, codicil
  • Volmacht
  • Mentor, onderbewind, curatele

Testament en codicil

U kunt door een notaris een testament op laten maken.Een testament of wilsbeschikking is een in de notariële akte vastgelegde verklaring, die iemand maakt om te bepalen wat er na zijn overlijden moet gebeuren.

In plaats van een testament kan men ook een codicil maken. Hierin schrijft iemand op aan wie hij bijvoorbeeld sieraden, meubelen en kleding wil nalaten. Hiervoor is geen notaris nodig.
Een codicil moet wel eigenhandig geschreven zijn en een datum en een handtekening bevatten.
Het nalaten van geld en een huis kunnen niet in een codicil geregeld worden.

 

 

 

 

 


Volmacht

Wanneer de lichamelijke of geestelijke gezondheid vermindert is het van belang dat de zaken worden behartigd door iemand anders. Hiervoor kan er bij de notaris een volmacht worden opgesteld.
Dat is de bevoegdheid, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
De volmachtgever blijft zelf tot rechtshandelingen bevoegd en kan de volmacht herroepen.
Een volmacht eindigt onder andere als iemand onder curatele wordt gesteld.

Meer informatie:
I www.notaris.nl


Mentorschap, Onderbewindstelling, Curatele

Mensen vanaf 18 jaar (meerderjarigen) zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen ze doen. Sommigen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening, zijn niet (meer) in staat hun eigen belangen te behartigen.

Er zijn drie beschermingsmogelijkheden:
mentorschap, onderbewindstelling en curatele.
Hiermee kan de mantelzorger voorkomen dat de zorgvrager financiële problemen veroorzaakt en zorgen dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen, voordat de zorgvrager geen beslissingen meer kan nemen.

Mentorschap

Dit is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (die over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen en niet meer in staat zijn beslissingen te nemen aangaande de persoonlijke levenssfeer.

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen.
Mentorschap en onderbewindstelling kunnen eventueel ook worden gecombineerd.

Curatele

Deze meest ingrijpende beschermingsmaatregel is bedoeld voor mensen, die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet kunnen behartigen. Het verzoek moet worden gedaan door een advocaat. De rechter ontneemt iemand het beheer over de eigen zaken en geeft het aan de curator.

Aanvraag

Aanvragen voor bovenstaande maatregelen kunnen worden gedaan door iemand zelf, de partner of familie tot de vierde graad.
Mentorschap kan ook door een instelling worden aangevraagd.
Een verzoek tot curatele wordt gedaan bij de rechtbank. Een verzoek tot onderbewindstelling of mentorschap moet bij de kantonrechter worden gedaan.


Handige websites

I www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht
I www.goedvertegenwoordigd.nl

Handige brochures

I wie geeft u het vertrouwen?
I brochure rechtsbescherming bij dementie