regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Inschakelen van hulp

Soms kan de zorg en de combinatie met het sociale leven zwaar worden. Dan is het misschien tijd om de zorg te delen. Het is vaak moeilijk om de stap te nemen om hulp in te schakelen. Een drempel kan zijn dat u het gevoel heeft te falen en/of schuldgevoelens heeft. Ook het gevoel van verlies van privacy en afhankelijk zijn van derden, kan u tegenhouden.
Soms is het ook lastig om degene voor wie u zorgt ervan te overtuigen dat u even tijd voor u zelf nodig hebt. Uw zorg voelt immers heel vertrouwd aan. Tegenover deze bezwaren staat dat hulp van buitenaf u kan ontlasten. U krijgt weer wat meer tijd voor uzelf en voor andere dingen, zodat u de zorg langer kunt volhouden.
Als u besloten hebt om beroepsmatige hulp in te schakelen, krijgt u te maken met verschillende wetten, die de betaling van de hulp of zorg regelen.

Welke regelingen zijn er?

Er zijn vier verschillende regelingen op grond waarvan u hulp en zorg aan kunt vragen : de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Wlz en Jeugdhulp.
Deze regelingen zijn gericht op degene die u verzorgt, maar kunnen ook u verlichting geven.
Voor de meeste regelingen geldt een eigen bijdrage.

 • WMO
 • Zorgverzekering
 • Wlz
 • Jeugdzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel en veilig mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
De WMO regelt de volgende vormen van hulp:

 • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
 • ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
 • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
 • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Kijk voor meer informatie op:
I www.regelhulp.nl

Zorg uit de zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.
De Zorgverzekeringswet vergoedt de volgende vormen van zorg:

 • verpleging, persoonlijke zorg en palliatief terminale zorg aan huis
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek, fysio en ergotherapie
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • behandeling van mensen met een psychiatrische beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.(daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)
 • respijtzorg (vervangende zorg) wordt soms ook vergoed. Kijk op het
  I vergoedingenoverzicht om te kijken welk vergoedingen de verzekeraars bieden.

De wijkverpleegkundige bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger.
Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker.
De wijkverpleegkundige is voor u dus het centrale aanspreekpunt.
Kijk voor meer informatie op: I www.regelhulp.nl

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Het kan gaan om:

 • Verblijf in een zorginstelling.
 • Dit is wonen bij een verpleeghuis of woonzorgcentrum, of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
 • Thuis wonen met zorg uit de Wlz
 • Dit is voor jeugd en volwassenen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en voor wie het verantwoord is om thuis te blijven wonen, omdat er permanent toezicht aanwezig is.
  Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling.

  Er zijn hiervoor 3 mogelijkheden voor het leveren van zorg:
 • een volledig zorgpakket thuis: Een zorgaanbieder levert alle zorg.
 • I www.regelhulp.nl
 • een modulair pakket thuis: Alleen bepaalde onderdelen van de zorg worden afgenomen bij een zorgaanbieder.
  I www.regelhulp/mpt
 • een persoonsgebonden budget Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt.
  I www.regelhulp/pb
Kijk voor meer informatie op: I www.regelhulp.nl/Wlz-zorg

Jeugdzorg

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar.
Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis. (al dan niet met verblijf)
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. (al dan niet met verblijf)
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening.
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

 • Kijk voor meer informatie op: I www.regelhulp.nl/jeugdhulp

Wie vallen niet onder jeugdhulp?

 • kinderen of jongeren met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ).
  Hiervoor kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • De behandeling van kinderen met een zintuiglijke beperking is onderdeel van de Zorgverzekeringswet.
  Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Mogelijke vragen

Hoe raak ik wegwijs in procedures van aanvraag, indicatie en bezwaar?

Wil ik zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Kom ik voor praktische ondersteuning in aanmerking als ik ervoor kies om zelf de zorg te verlenen?

Met wie kan ik bespreken dat mijn naaste mij claimt om te zorgen en geen ander toelaat?

tips

Tips

Probeer het familielid in een vroeg stadium eraan te laten wennen dat hij/zij door meer mensen geholpen wordt. Zo voorkomt u dat hij/zij gaat denken dat u de enige bent dietips hem/haar kan helpen.

Bedenk dat het organiseren van hulp aanvankelijk misschien meer tijd en energie kost dan u ervoor terugkrijgt. Op langere termijn zult u echter de vruchten ervan plukken. Het helpt voorkomen, dat u geïsoleerd raakt.

Een manier om degene, die u verzorgt, te helpen accepteren dat iemand anders de zorg overneemt, is dat een familielid, een kennis of vriend(in) eens praat met degene voor wie u zorgt. Of misschien helpt het als de huisarts of de dominee/pastoor uitlegt hoe belangrijk het voor u is om even vrij te zijn van zorgtaken.
Bemiddeling door iemand die u beiden vertrouwt, helpt in veel gevallen goed.