vervangende zorg buitenshuis naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Kortdurende opvang buitenshuis

 

 • Logeren
 • Kortdurend eerstelijnsverblijf

Logeeropvang

Logeeropvang is een vorm van respijtzorg. Het doel is dat u als mantelzorger uw taak goed kunt blijven volhouden, zodat de persoon met degene voor wie u zorgt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
I www.expertisecentrummantelzorg

Logeeropvang voor volwassenen

 • Logeeropvang via de WMO
  Logeeropvang is kortdurende opvang, bijvoorbeeld in de weekenden en vakanties maar ook structureel enkele dagen, voor mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische problemen.
  U kunt logeeropvang aanvragen via het Wmo-loket .
  Kijk op I www.apeldoorn.nl/leven-kortdurend-verblijf .

 • Logeeropvang bij Wlz-zorg Heeft degene waar u voor zorgt een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?
  Maar kiest hij voor thuis wonen, dan kunt u in aanmerking komen voor logeeropvang voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week).
  Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren

  Logeeropvang kan ook worden betaald uit een pgb.
  I www.regelhulp.nl/logeeropvang-bij-wlz-zorg
  U betaalt een eigen bijdrage voor logeeropvang.

Logeeropvang voor jeugd

In een logeerhuis kunnen kinderen met gedragsproblemen, een ziekte of een beperking een paar dagen logeren. Bijvoorbeeld twee dagen per week, of tijdens de vakantie van de ouders. Logeeropvang is meestal in het weekend, maar soms ook door de week of in vakanties. Het kan worden aangevraagd bij het Wmo-loket vanuit de Jeugdwet.
I www.regelhulp/logeeropvang-voor-jeugd

Verschillende typen logeeropvang voor jeugd:

 • Logeren bij een gehandicaptenzorg instelling
 • Logeren via een particulier initiatief
 • Logeren op een zorg- of logeerboerderij
 • Logeren bij een kinderhospice
 • Logeren bij een gast- of logeergezin

In de adressenlijst in deze wegwijzer vindt u logeeradressen in Apeldoorn.

Kortdurend eerstelijnsverblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
Deze vorm van verblijf is mogelijk als degene waarvoor u zorgt om medische redenen niet meer thuis kan wonen.

Kortdurende opname voor herstel

De kortdurende opname voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat degene waarvoor u zorg snel terugkeert naar huis. De indicatie is drie maanden geldig.

De huisarts bepaalt of kortdurend eerstelijns verblijf nodig is.
De zorgaanbieder of transferverpleegkundige in het ziekenhuis kan de aanvraag indienen bij het I Centrum indicatiestelling zorg.

U kunt hiervoor terecht bij Zorginstellingen of in een Zorghotel.

Zorghotel

Zorghotels, vaak gelegen in een schitterende omgeving, bieden tijdelijk verblijf, ondersteuning en zorg op maat aan mensen die zorg nodig hebben. De kosten van een verblijf in een zorghotel kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Let op: de kosten van opname in een particuliere instelling worden lang niet altijd vergoed, de kosten van opname in een toegelaten instelling wel.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of een opname in de instelling van uw keuze vergoed wordt.

Voor adressen en informatie over zorghotels:
I www.zorghotels.nl
I www.erkendezorghotels.nl

 

 

tips

Zorgen voor jezelf (2)

Wees mild voor uzelf
Probeer uw gevoelens niet te veroordelen. Gevoelens zijn niet goed of fout, noch juist of onjuist. Probeer uzelf ook niet te vergelijken met anderen. Iedereen is anders, iedereen beleeft de situatie weer anders. Wat de één kalm ondergaat, maakt een ander kwaad. Maak uzelf geen verwijten over de gevoelens die u heeft.tips

Zie het positief
Zorgen voor een ander is niet slechts kommer en kwel. Integendeel, men kan er ook veel plezier en genoegen aan ontlenen. Probeer ook aandacht te hebben voor de positieve kanten van het zorgen. Zoals het belangrijk is om met anderen over uw negatieve gevoelens te praten, zo is het ook nuttig om anderen te laten delen in uw geluksgevoelens, de momenten van blijdschap, de bevrediging die u ontleent aan het zorgen. Wees niet bang dat u van opschepperij of ijdelheid wordt beschuldigd. Denk eerder 'gedeelde vreugde is dubbele vreugde'.

Cijfer uzelf niet weg
Uw behoeften en wensen botsen vaak met de behoeften en wensen van de persoon waarvoor u zorgt. Probeer uzelf niet steeds weg te cijferen en een martelaar of heilige te worden. Beter is het te geven en te nemen ofwel de 'ellende eerlijk te delen'. Op termijn is dat voor beide partijen het beste.
naar zorgen voor jezelf (1) >>>